1
visibility

در “ایمار باریشی”، چه افرادی می‌توانند از بخشش‌های مالیاتی بهره‌مند شوند؟

  • الف) تنها مالکان املاک تجاری

  • ب) تنها مالکان املاک مسکونی

  • ج) هر دو (الف و ب)

  • د) هیچکدام

شما با مطالعه مقاله ایمار بارشی به راحتی به سوال زیر پاسخ خواهید داد.
ایمار بارشی چیست؟