1
visibility

قانون “ایمار باریشی” برای اولین بار چه زمانی تصویب شد؟

  • الف) ۱۹۹۰

  • ب) ۲۰۱۸

  • ج) ۲۰۰۰

  • د) ۱۹۸۴

شما با مطالعه مقاله ایمار بارشی به راحتی به سوال زیر پاسخ خواهید داد.
ایمار بارشی چیست؟