1
visibility

ایمار باریشی در چه شهرهایی در ترکیه اجرا شد؟

  • الف) تمام شهرها

  • ب) فقط شهرهای بزرگ

  • ج) فقط مناطق روستایی

  • د) شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر

شما با مطالعه مقاله ایمار بارشی به راحتی به سوال زیر پاسخ خواهید داد.
ایمار بارشی چیست؟