شهرداری ها در ترکیه

شهرداری ها در ترکیه

شهرداری ها در ترکیه مسئولیت اداره شهرها و برخی از شهرک‌های بزرگتر را بر عهده دارند. شهردارها (Belediye Başkanı)  در ترکیه به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.
در ادامه برای شما از تفات سیستمی شهرداری ها در ترکیه و ایران بحث میکنیم.

 

تفاوت شهرداری های ترکیه و ایران

مقایسه شهرداری‌های ایران و ترکیه می‌تواند بر اساس چندین جنبه اصلی صورت گیرد:

۱. ساختار سازمانی و مدیریت:

ایران: شهرداران توسط شوراهای شهر انتخاب می‌شوند. شوراهای شهر خود به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. شهرداری‌ها در ترکیه مسئولیت‌های متنوعی از جمله خدمات شهری، توسعه و برنامه‌ریزی شهری، حمل و نقل و زیرساخت را بر عهده دارند.

ترکیه: در ترکیه، شهرداران به طور مستقیم توسط شهروندان از طریق انتخابات شهرداری انتخاب می‌شوند. شهرداری‌ها در ترکیه نیز وظایف مشابهی از جمله مدیریت خدمات شهری، برنامه‌ریزی شهری و توسعه زیرساخت‌ها را بر عهده دارند.

۲. حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها:

ایران: شهرداری‌ها در ایران عمدتاً مسئولیت‌های مرتبط با خدمات شهری، نگهداری و بهبود زیرساخت‌های شهری، حمل و نقل عمومی، و نظافت و بهداشت شهری را بر عهده دارند.

ترکیه: شهرداری‌ها در ترکیه نیز وظایف مشابهی دارند، اما در برخی موارد ممکن است اختیارات گسترده‌تری در زمینه‌های توسعه شهری و برنامه‌ریزی داشته باشند.

۳. منابع مالی:

ایران: شهرداری‌ها در ایران از طریق محلی تأمین مالی می‌شوند که شامل عوارض شهرداری، جرایم و مالیات‌های محلی است. بودجه شهرداری‌ها ممکن است با چالش‌هایی مواجه باشد.

ترکیه: شهرداری‌ها در ترکیه نیز از منابع مشابهی تأمین مالی می‌شوند. با این حال، برخی شهرداری‌های بزرگ ممکن است منابع مالی گسترده‌تری داشته باشند.

۴. سطح اتونومی و استقلال:

ایران: شهرداری‌ها در ایران دارای سطحی از استقلال هستند، اما همچنین تحت نظارت دولت مرکزی و قوانین ملی قرار دارند.

ترکیه: شهرداری‌ها در ترکیه نیز از استقلال نسبی برخوردار هستند، اما آن‌ها نیز تحت نظارت و قوانین دولت مرکزی عمل می‌کنند. در برخی موارد، دولت مرکزی می‌تواند در امور شهرداری‌ها دخالت کند، به ویژه در مواقعی که مسائل ملی یا امنیتی در میان باشد.

۵. مشارکت شهروندان:
ایران: در ایران، شهروندان از طریق انتخاب شوراهای شهر در اداره امور شهری مشارکت دارند. با این حال، میزان مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها ممکن است متفاوت باشد.
ترکیه: در ترکیه، مشارکت شهروندان از طریق انتخاب مستقیم شهرداران صورت می‌گیرد. این امر سطح بالایی از مشارکت مردمی و پاسخگویی مستقیم شهرداران به شهروندان را تضمین می‌کند.
۶. چالش‌ها و فرصت‌ها:
ایران و ترکیه: در هر دو کشور، شهرداری‌ها با چالش‌هایی مانند مدیریت منابع محدود، توسعه زیرساخت‌ها، مسائل مربوط به حمل و نقل شهری و حفظ محیط زیست مواجه هستند. هر دو کشور فرصت‌هایی برای بهبود خدمات شهری و ترویج توسعه پایدار دارند.
نتیجه‌گیری:
در حالی که شهرداری‌ها در هر دو کشور وظایف و مسئولیت‌های مشابهی دارند، روش‌های مدیریت، سطح استقلال و مشارکت شهروندان ممکن است متفاوت باشد. در ترکیه، تأکید بیشتری بر مشارکت مستقیم شهروندان در انتخاب شهرداران وجود دارد، در حالی که در ایران، شهرداران توسط شوراهای شهر انتخاب می‌شوند که خود توسط شهروندان انتخاب می‌شوند. هر دو سیستم تلاش می‌کنند تا خدمات شهری مؤثری را ارائه دهند و با چالش‌های شهری روبرو شوند.

شهرداری ها در ترکیه

بررسی شوراهای شهر ترکیه و ایران

وظایف، نحوه انتخاب و حدود اختیارات شوراهای شهر در ترکیه و ایران دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هستند:

ترکیه:


نحوه انتخاب:
در ترکیه، شوراهای شهر به طور مستقیم توسط شهروندان از طریق انتخابات انتخاب می‌شوند.
وظایف و اختیارات:
شوراهای شهر در ترکیه مسئولیت تصویب بودجه شهرداری، تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر عملکرد شهرداری را دارند.
آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم شهری مانند توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی شهری، و خدمات عمومی نقش دارند.
شوراها همچنین می‌توانند در مسائل مربوط به مالیات‌های محلی و هزینه‌های عمومی تصمیم‌گیری کنند.


ایران:


نحوه انتخاب:
در ایران، اعضای شوراهای شهر از طریق انتخابات مستقیم توسط شهروندان انتخاب می‌شوند.
وظایف و اختیارات:
شوراهای شهر در ایران وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب بودجه و برنامه‌های توسعه شهری را دارند.
آن‌ها مسئول تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی مانند ساخت و ساز، حمل و نقل شهری، خدمات رفاهی و بهداشت عمومی هستند.
شوراها همچنین در تعیین مالیات‌ها و عوارض محلی و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای شهرداری نقش دارند.
در ایران، شوراهای شهر همچنین نقش مهمی در انتخاب شهردار دارند.
تفاوت‌ها و شباهت‌ها:
هم در ترکیه و هم در ایران، شوراهای شهر از طریق انتخابات مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.
وظایف و اختیارات این شوراها در هر دو کشور شامل نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب بودجه و برنامه‌ریزی برای توسعه شهری است.
تفاوت عمده در نقش شوراهای شهر در انتخاب شهردار است؛ در ایران، شوراها شهردار را انتخاب می‌کنند، در حالی که در ترکیه، شهرداران به طور مستقیم توسط شهروندان انتخاب می‌شوند.

هر دو کشور، شوراهای شهر نقش کلیدی در تعیین جهت‌گیری‌های سیاستی و برنامه‌ریزی‌های شهری دارند و به عنوان یک پل بین شهروندان و مدیریت شهری عمل می‌کنند. این ساختار به تضمین پاسخگویی و شفافیت در اداره امور شهری کمک می‌کند.

مشارکت شهروندی:
در هر دو کشور، شوراهای شهر نماینده مستقیم اراده مردم هستند، به این معنی که مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های شهری از طریق انتخابات شوراها تقویت می‌شود. این امر سطح بالایی از مشارکت مدنی و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها را فراهم می‌آورد.
محدودیت‌ها و چالش‌ها:
در هر دو کشور، شوراهای شهر با چالش‌هایی مانند محدودیت‌های مالی، مسائل مربوط به شهرسازی و توسعه پایدار، و تعادل بین نیازهای محلی و سیاست‌های کلان کشوری مواجه هستند.
همچنین، در هر دو کشور، شوراهای شهر باید تعامل مؤثری با دیگر سطوح دولتی داشته باشند و به گونه‌ای عمل کنند که هم منافع محلی را تامین کنند و هم با سیاست‌های ملی هماهنگ باشند.
نتیجه‌گیری:
در حالی که شوراهای شهر در ترکیه و ایران دارای وظایف و اختیارات مشابهی هستند، نحوه مشارکت شهروندان و تعامل با دیگر سطوح دولتی ممکن است متفاوت باشد. در هر دو کشور، این نهادها به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهری عمل می‌کنند.

نحوه تعامل قضایی شهردار ها و اعضا شورای شهر و مصونیت قضایی آنها در ایران و ترکیه چگونه است؟

نحوه تعامل قضایی شهرداران و اعضای شورای شهر، همچنین موضوع مصونیت قضایی آنها، در ایران و ترکیه به قوانین و مقررات خاص هر کشور بستگی دارد.

ایران:

تعامل قضایی:

شهرداران و اعضای شورای شهر در ایران می‌توانند در صورت ارتکاب جرائم یا تخلفات قانونی مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

این افراد در اجرای وظایف رسمی خود باید قوانین ملی را رعایت کنند و در صورت نقض قانون، مسئولیت قانونی دارند.

مصونیت قضایی:

در ایران، شهرداران و اعضای شورای شهر فاقد مصونیت خاص قضایی هستند و می‌توانند برای جرائم یا تخلفات خود مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

ترکیه:

تعامل قضایی:

مشابه ایران، در ترکیه نیز شهرداران و اعضای شورای شهر در صورت ارتکاب تخلفات یا جرائم قانونی می‌توانند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

آنها باید در چارچوب قوانین و مقررات ملی و محلی عمل کنند و در صورت نقض قانون، مسئولیت قانونی دارند.

مصونیت قضایی:

در ترکیه، شهرداران و اعضای شورای شهر به طور کلی فاقد مصونیت قضایی هستند و می‌توانند برای رفتارهای غیرقانونی مورد پیگرد قرار گیرند.

تفاوت‌ها و شباهت‌ها:

هم در ایران و هم در ترکیه، شهرداران و اعضای شورای شهر مسئول رعایت قوانین هستند و می‌توانند در صورت نقض قانون مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

در هر دو کشور، این افراد فاقد مصونیت قضایی خاصی هستند که آنها را از پیگرد قانونی معاف کند.

سیستم قضایی در هر دو کشور به گونه‌ای طراحی شده است که امکان پاسخگویی و پیگرد قانونی مسئولان شهری در صورت ارتکاب تخلف یا جرم را فراهم می‌کند.

نحوه شکایت از شهرداران در ایران و ترکیه چگونه است؟

در ایران و ترکیه، قوانین مربوط به شکایت از شهرداران متفاوت است، به ویژه در مورد نیاز به اخذ موافقت از دولت برای طرح شکایت:

ایران:

در ایران، برای طرح شکایت علیه شهرداران به طور معمول نیاز به اخذ موافقت خاصی از دولت مرکزی وجود ندارد.

شهروندان، سازمان‌ها، یا دیگر نهادها می‌توانند بر اساس مقررات قانونی و از طریق مراجع قضایی، شکایات خود را مطرح کنند. این شکایات می‌تواند مربوط به تخلفات اداری، مالی، یا سایر نقض‌های قانونی توسط شهردار باشد.

همچنین، در صورتی که شهرداری مرتکب تخلف قانونی شود، نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری نیز می‌توانند وارد عمل شوند.

ترکیه:

در ترکیه، نیز به طور کلی برای طرح شکایت علیه شهرداران نیاز به موافقت پیشین دولت مرکزی نیست.

شهروندان می‌توانند مستقیماً از طریق سیستم قضایی شکایت خود را مطرح کنند. با این حال، برای برخی از جرائم خاص که ممکن است در حوزه عملکرد اداری یا سیاسی شهرداران قرار گیرد، ممکن است روندهای قانونی خاصی وجود داشته باشد.

نکته کلیدی:
در هر دو کشور، سیستم‌های حقوقی و قضایی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان نظارت بر عملکرد مسئولان شهری و پاسخگویی آنها در برابر قانون را فراهم می‌کنند.

این امر اطمینان می‌دهد که شهرداران نمی‌توانند بدون پاسخگویی از قدرت خود سوءاستفاده کنند. همچنین، مکانیسم‌های شفافیت و پاسخگویی برای حفاظت از حقوق شهروندان در برابر اقدامات نامناسب مسئولان وجود دارد.

ترکیه

تقسیمات کشوری در ترکیه

ترکیه کشوری است که در موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی قرار دارد و بین دو قاره اروپا و آسیا گسترده شده است. در اینجا توضیحاتی در مورد مرزها، جمعیت، تعداد استان‌ها و همچنین بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان‌های آن ارائه می‌دهم:

۱. *موقعیت جغرافیایی و مرزها*:
– شمال: دریای سیاه
– جنوب: دریای مدیترانه و قبرس
– غرب: یونان، دریای اژه و بلغارستان
– شرق: گرجستان، ارمنستان، آذربایجان (مرز نخجوان) و ایران، عراق و سوریه

۲. *جمعیت*:
جمعیت ترکیه حدود ۸۵ میلیون نفر است (بر اساس آخرین آمارها تا سال ۲۰۲۳).

۳. *تعداد استان‌ها*:

 ترکیه دارای ۸۱ استان است.

۴. *بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان*:
استانبول، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان ترکیه است. استانبول نه تنها از نظر جمعیتی بلکه از نظر اقتصادی و فرهنگی نیز یکی از مهم‌ترین شهرهای ترکیه و جهان به شمار می‌رود. جمعیت استانبول بیش از ۱۵ میلیون نفر است.

۵. *مشخصات قابل توجه*:

 •  ترکیه دارای تاریخی غنی و فرهنگی متنوع است.
 • استانبول تنها شهر جهان است که در دو قاره واقع شده‌ است.
 • کاپادوکیا، افسس، پاموککاله و آنتالیا از جاذبه‌های گردشگری معروف ترکیه هستند.
 •  ترکیه دارای آب و هوای متنوعی است که از آب و هوای مدیترانه‌ای در سواحل جنوبی و غربی تا آب و هوای قاره‌ای در داخل کشور متغیر است.
 •  اقتصاد ترکیه یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه و جهان است و در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، صنعت و گردشگری فعال است.

این مشخصات کلی ترکیه را تشکیل می‌دهند و نشان دهنده تنوع و اهمیت این کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی است.

تقسیمات کشوری ترکیه

تقسیمات کشوری در ترکیه به چه صورت است؟

تقسیمات کشوری در ترکیه بر اساس سطوح مختلف اداری سازماندهی شده است. این سطوح شامل موارد زیر می‌شوند:

استان‌ها (İl): ترکیه به استان‌های مختلفی تقسیم شده است. هر استان تحت اداره یک فرماندار (Vali) قرار دارد که توسط دولت مرکزی منصوب می‌شود.

شهرستان‌ها (İlçe): هر استان شامل چندین شهرستان است. شهرستان‌ها نیز توسط یک فرماندار شهرستان (Kaymakam) اداره می‌شوند.

بخش‌ها و دهات (Bucak ve Köy): در سطح پایین‌تر، شهرستان‌ها به بخش‌ها و دهات تقسیم می‌شوند. دهات، که معمولاً کوچک‌تر و دورافتاده‌تر هستند، توسط یک مختار (Muhtar) اداره می‌شوند.

شهرها (Şehir): شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا، دارای ساختار اداری خاص خود هستند و شهرداری‌های محلی دارای قدرت و اختیارات گسترده‌ای برای اداره امور شهری هستند.

شهرداری ها (Belediye): بلدیه‌ها مسئولیت اداره شهرها و برخی از شهرک‌های بزرگتر را بر عهده دارند. شهردارها (Belediye Başkanı) به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.

محله‌ها (Mahalle): در سطح پایین‌تر، شهرها و شهرستان‌ها به محله‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند که هر کدام توسط یک مختار اداره می‌شوند.

این سیستم تقسیمات کشوری به ترکیه امکان می‌دهد تا مدیریت و خدمات عمومی را به طور مؤثر در سراسر کشور فراهم کند و به نیازهای خاص مناطق مختلف پاسخ دهد.

مقایسه تقسیمات کشوری ترکیه با ایران

تقسیمات کشوری ترکیه و ایران از لحاظ ساختار اداری و تقسیم‌بندی جغرافیایی دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هستند. در اینجا به مقایسه این دو سیستم می‌پردازیم:

ترکیه:
استان‌ها (İl): بالاترین سطح تقسیمات اداری که توسط فرمانداران (Vali) اداره می‌شوند.

شهرستان‌ها (İlçe): زیرمجموعه استان‌ها که توسط فرمانداران شهرستان (Kaymakam) اداره می‌شوند.

بخش‌ها و دهات (Bucak ve Köy): تقسیمات کوچک‌تر که توسط مختاران (Muhtar) اداره می‌شوند.

شهرها (Şehir) و بلدیه‌ها (Belediye): شهرهای بزرگ با شهرداری‌های مستقل.

محله‌ها (Mahalle): واحدهای کوچک‌تر در شهرها و شهرستان‌ها.

ایران:
استان‌ها: ایران نیز مانند ترکیه به استان‌های مختلفی تقسیم شده است که توسط استانداران اداره می‌شوند.

شهرستان‌ها: زیرمجموعه‌های استان‌ها که توسط فرمانداران اداره می‌شوند.

بخش‌ها: تقسیمات کوچک‌تر درون شهرستان‌ها که توسط بخشداران اداره می‌شوند.

دهستان‌ها: واحدهای کوچک‌تر در بخش‌ها، مشابه دهات در ترکیه.

شهرها و شهرداری‌ها: شهرهای بزرگ و کوچک با شهرداری‌های خودمختار.

روستاها: واحدهای کوچک‌تر در دهستان‌ها، مشابه دهات در ترکیه.

 

شباهت‌ها:
هر دو کشور دارای تقسیم‌بندی‌های اداری هستند که از استان‌ها شروع شده و به واحدهای کوچک‌تری مانند شهرستان‌ها، بخش‌ها و شهرها می‌رسند.
در هر دو کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها توسط فرمانداران یا مقامات مشابه اداره می‌شوند.
تفاوت‌ها:
ایران دارای سطح اداری دهستان است که در تقسیمات کشوری ترکیه وجود ندارد.
ترکیه دارای بلدیه‌های مستقل در شهرهای بزرگ است، در حالی که در ایران، شهرداری ها بیشتر در سطح شهرها فعالیت می‌کنند و به صورت مستقل اداره می‌شوند.

در ترکیه، “محله‌ها” (Mahalle) به عنوان بخش‌های کوچکتر در شهرها و شهرستان‌ها شناخته می‌شوند و توسط مختاران اداره می‌شوند، در حالی که در ایران، این سطح از تقسیمات کشوری به صورت رسمی وجود ندارد.

در ایران، بخش‌ها و دهستان‌ها سطوح میانی تقسیمات کشوری را تشکیل می‌دهند که در ترکیه، این تقسیمات کمتر مشهود است.

تقسیمات کشوری در ایران به دلیل وجود روستاها، که نقش مهمی در ساختار کشاورزی و روستایی کشور دارند، متفاوت است. در ترکیه، تمرکز بیشتر بر روی شهرها و بلدیه‌ها است.

 

YAPI TATIL ZAPTI چیست؟

YAPI TATIL ZAPTI چیست؟

“Yapı Tatil Tutanağı” (یا “Yapı Tatil Zaptı”)، در قانون شهرسازی ترکیه، یک سند رسمی است که در صورت تشخیص ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر با مجوز و طرح‌های تصویب شده تهیه می‌شود.

این سند به منظور شناسایی دقیق و جزئیات تخلفات ساختمانی و توقف فوری ادامه ساخت و ساز تهیه می‌گردد و به صاحب ساختمان ابلاغ می‌شود.

مشخصات سند Yapı Tatil Zaptı

مطابق با رای دادگاه عالی (Danıştay) ترکیه، “Yapı Tatil Tutanağı” باید دارای مشخصات زیر باشد:

 • شناسایی دقیق و جزئیات تخلفات: تخلفات مربوط به شهرسازی باید به صورت دقیق و با جزئیات، از جمله اندازه‌گیری‌های دقیق، در این سند ثبت شوند.
 • توقف ساخت و ساز و مهر و موم کردن ساختمان: در صورت تشخیص ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر با مجوز، ساختمان باید مهر و موم شده و ساخت و ساز متوقف گردد.
 • شناسایی صاحب ساختمان: صاحب ساختمان باید به طور دقیق در سند شناسایی شود.
 • تصاویر دقیق از تخلفات: باید عکس‌های دقیق و جزئی از تخلفات ساختمانی گرفته شود.
 • مهلت یک ماهه برای رفع تخلفات: به صاحب ساختمان یک ماه فرصت داده می‌شود تا تخلفات موجود را برطرف کند.

نکته: این سند توسط کارشناسان رسمی شهرداری تهیه می‌شود و در صورتی که “Yapı Tatil Tutanağı” به درستی تنظیم نشده باشد، تصمیمات بعدی مانند دستور تخریب یا جریمه‌های اداری می‌توانند به عنوان غیرقانونی شناخته شوند.

در صورتی که شهرداری یا دیگر مقامات دولتی این سند را به درستی تهیه نکنند یا در آن نقصی وجود داشته باشد، می‌توان در دادگاه اداری ظرف ۶۰ روز دادخواست داده و برای این موضوعات مشاوره حقوقی گرفت.

مشاورین و وکلای شرکت ترک لایف در تمامی مراحل ساخت و ساز در ترکیه می توانند در کنار شما باشند و رانمایی های لازم را به شما دهند.

Yapı Tatil Zaptı چیست؟

در صورت وجود خطا در تنظیم این برگه چه اقدامی باید انجام داد؟

در مورد امکان شکایت کیفری علیه تنظیم‌کنندگان “Yapı Tatil Tutanağı” در صورت تنظیم غلط این سند، اطلاعات مشخصی از منابع موجود به دست نیامده است.

با این حال، در اکثر موارد قانونی، شکایت کیفری معمولاً در مواقعی که اقدامات عمدی یا تخلفات جدی و آشکار صورت گرفته باشد، قابل طرح است. در مورد اشتباهات یا سهل‌انگاری‌های اداری، معمولاً رویه‌ها و اقدامات حقوقی مدنی یا اداری بیشتر مرسوم هستند.

همچنین مطابق با قوانین ترکیه، اگر “Yapı Tatil Tutanağı” درست تنظیم نشده باشد، افراد می‌توانند برای ابطال یا تصحیح سند به دادگاه مراجعه کنند. این اقدامات می‌توانند شامل درخواست برای اصلاح سند، ابطال دستور تخریب، یا لغو جریمه‌های اداری مبتنی بر سند نادرست می باشند.

imarbarisi چیست؟

ایمار باریشی (imar barisi) چیست؟

“İmar affı” یا “imar barışı” به معنای قانونی در ترکیه است که برای حل مشکلات ملکی و اجرایی ساختمان‌هایی که بر خلاف مقررات شهرسازی و زمین‌شهری ساخته شده‌اند، وضع شده است.

این قانون اولین بار در سال ۱۹۸۴ تصویب شد و هدف از آن مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی و نامنظم بود. طبق این قانون، ساختمان‌هایی که بدون مجوز یا مغایر با مجوزهای صادر شده ساخته شده‌اند، می‌توانند ثبت و قانونی شوند. این امر به ویژه با افزوده شدن ماده ۱۶ موقت به قانون شماره ۳۱۹۴ مربوط به امور شهرسازی اجرایی شد.

هدف از این تدبیر، حل اختلافات بین شهروندان و دولت و قانونمند کردن ساختمان‌هایی است که بدون مجوز یا مغایر با مجوزهای صادر شده ساخته شده‌اند​​​​​​​​​​.

imar barisi چیست؟

"İmar affı" یا "imar barışı چیست؟

“İmar affı” یا “imar barışı” که در ترکیه به عنوان بخشش شهرسازی شناخته می‌شود، یک قانون مهم است که برای حل مشکلات مربوط به املاک و ساختمان‌هایی که خارج از مقررات شهرسازی ساخته شده‌اند تدوین شده است.

 این قانون در تاریخ ۱۸ می ۲۰۱۸، با انتشار در روزنامه رسمی ترکیه و به عنوان قانون شماره ۷۱۴۳ اعلام شد و شامل افزودن یک ماده موقت به قانون شماره ۳۱۹۴ مربوط به امور شهرسازی می‌شود.

این قانون برای نخستین بار در سال ۱۹۸۴ تصویب شد و هدف آن مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و نامنظم بود. در واقع، “imar affı” به دولت اجازه می‌دهد تا ساختمان‌هایی را که بدون مجوز ساخته شده‌اند یا مغایر با مجوزهای صادر شده هستند، ثبت کرده و به آن‌ها وضعیت قانونی بدهد.

طبق ماده ۱۶ موقت افزوده شده به قانون شهرسازی، این امکان فراهم می‌شود که ساختمان‌های ساخته شده بدون مجوز یا مغایر با مجوزها، به طور رسمی شناسایی و ثبت شوند. این اقدام به منظور حل تعارضات بین شهروندان و دولت و فراهم کردن شرایطی برای قانونمند کردن ساختمان‌های بدون مجوز انجام می‌شود.

به این ترتیب، این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا با صاحبان املاکی که قوانین شهرسازی را نقض کرده‌اند، به توافق برسد و وضعیت حقوقی ساختمان‌های آن‌ها را تنظیم کند.

این قانون بخشی از تلاش‌های دولت ترکیه برای کاهش مشکلات ناشی از ساخت‌وسازهای نامنظم و غیرقانونی و همچنین بهبود وضعیت شهرسازی در کشور است.

از طریق این قانون، افرادی که ساختمان‌های خود را بدون رعایت مقررات مربوطه ساخته‌اند، می‌توانند از طریق ثبت و تطبیق با مقررات، وضعیت قانونی ساختمان‌های خود را تأیید کنند​​​​​​​​​​

ایا امکان اجرای "İmar affı" یا "imar barışı در سال ۲۰۲۳ هست؟

در مورد احتمال اعمال مجدد “imar affı” (بخشش شهرسازی) در ترکیه در سال ۲۰۲۳، وضعیت به شرح زیر است:

این موضوع که آیا “imar affı” در سال ۲۰۲۳ اجرا خواهد شد یا خیر، مورد توجه و پیگیری بسیاری از شهروندان است. این موضوع به ویژه برای کسانی که در ساختمان‌هایی زندگی می‌کنند که مطابق با مقررات شهرسازی ساخته نشده‌اند، اهمیت دارد.

 پیشنهاد قانونی مربوط به این موضوع توسط Mustafa Destici، رئیس حزب BBP و نماینده مجلس آنکارا، در ماه‌های گذشته به مجلس ترکیه ارائه شده است​​.

این قانون پیشنهادی در تاریخ ۱۱ اکتبر به کمیسیون مجلس ترکیه ارسال شد. با این حال، هنوز اعلام رسمی در مورد محتوا و زمان اجرای این قانون صورت نگرفته است و منتظر اعلام رسمی از سوی دولت در این زمینه هستیم​​.

توضیحات ارائه شده توسط Mustafa Destici نشان می‌دهد که هدف از این پیشنهاد قانونی، رفع مشکلات و مصائب شهروندانی است که با لغو مجوزهای ساختمانی، جریمه‌های اداری، دستورات تخریب و پرونده‌های قضایی روبرو شده‌اند.

بنابراین، تمرکز بر بررسی وضعیت ساختمان‌هایی که بر پایه نیازهای مسکونی بر روی املاک خصوصی ساخته شده‌اند و دارای مجوزهای ساختمانی هستند یا مجوزهای آن‌ها لغو شده یا در حال لغو است، قرار دارد​​.

با توجه به این اطلاعات، به نظر می‌رسد که هنوز تصمیم قطعی در مورد اجرای “imar affı” در سال ۲۰۲۳ گرفته نشده است، و موضوع در حال بررسی و ارزیابی در مجلس ترکیه است.

بنابراین، افراد مرتبط و علاقمندان به این موضوع باید منتظر اعلام رسمی و جزئیات بیشتر از سوی دولت باشند.

ایمار چاپی (IMAR ÇAPI) چیست؟

ایمار چاپی (imar çapı) در ترکیه، یک سند مهم است که ویژگی‌های فنی و محدودیت‌های املاک و ساختمان‌ها را مشخص می‌کند. این سند شامل اطلاعاتی مانند اندازه‌ها، تعداد طبقات، فاصله از ساختمان‌های مجاور، فاصله از جاده، حداکثر ارتفاع مجاز، مساحت زمین و سایر جزئیات فنی است​​.

در زیر نمونه ای از برگه ایمار چاپی را برای شما قرار دادیم

ایمار چاپی IMAR CAPI

نحوه اخذ imar çapı

برای دریافت ایمار چاپی، مالکین باید به شهرداری‌های مربوطه یا ادارات شهرسازی و معماری محلی مراجعه کنند. اگر ملک در محدوده شهرداری‌ها یا مناطق همجوار قرار نگرفته باشد، باید به استانداری‌های مربوطه مراجعه شود. در این فرآیند، باید به قوانین و مقررات مناطق برنامه‌ریزی شده توجه شود. پس از ارائه درخواست، شهرداری یا استانداری باید حداکثر ظرف دو روز کاری پاسخ دهند​​​​.

طبق مقررات، ایمار چاپی باید حداکثر ظرف دو روز کاری پس از تقاضا صادر شود. اگر اداره مربوطه قادر به صدور این سند در مدت مقرر نباشد، باید دلایل عدم صدور را ظرف همان مدت به صورت کتبی به متقاضی ارائه دهد​​.

هزینه اخذ imar çapı

هزینه ایمار چاپی بستگی به تعرفه‌های تعیین شده توسط شهرداری‌های محلی دارد و ممکن است بر اساس عواملی مانند اندازه زمین، چگالی ساخت و ساز و سایر فاکتورها متغیر باشد. به طور کلی، این هزینه برای پوشش هزینه‌های مرتبط با فرآیند درخواست، بررسی مدارک و ارزیابی‌های فنی دریافت می‌شود. برای اطلاع دقیق از میزان هزینه، توصیه می‌شود با شهرداری محلی تماس بگیرید و از تعرفه‌های به روز آگاه شوید​​.

اطلاعات نوشته شده در ایمار چاپی

در ایمار چاپی (İmar Çapı)، اصطلاحات و مفاهیم مختلفی وجود دارد که درک آن‌ها برای فهم دقیق محتوای این سند ضروری است:

پارسل: بخشی از زمین که مرزهای مشخصی دارد و در سند مالکیت مشخص شده است.

TAKS (Taban Alanı Katsayısı): نسبت مساحت کل زمین به مساحت قابل ساخت و ساز در هر طبقه. این نسبت محدودیت‌هایی را برای اندازه کلی ساختمان تعیین می‌کند.

KAKS (Kat Alanı Katsayısı): نسبت کل مساحت قابل استفاده در تمام طبقات یک ساختمان به مساحت کل زمین. این نسبت حداکثر اندازه‌ای را که ساختمان می‌تواند داشته باشد مشخص می‌کند.

ارتفاع ساختمان: حداکثر ارتفاعی که ساختمان می‌تواند داشته باشد.

فاصله تا ساختمان‌های مجاور و جاده‌ها: مشخص می‌کند که ساختمان باید چقدر از سایر ساختمان‌ها و جاده‌های اطراف فاصله داشته باشد.

موقعیت پارسل: مکان دقیق پارسل در منطقه و نسبت آن به سایر پارسل‌ها و جاده‌ها.

این اصطلاحات به طور کلی چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی را برای ساخت و ساز بر روی یک پارسل زمین تعیین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که تمام ساخت و سازها با قوانین و مقررات محلی سازگار هستند.

SU BASMAN VIZESI چیست؟

در ترکیه، “Su Basman Vizesi” (ویزای سطح آب) به مجوزی اطلاق می‌شود که برای ادامه ساختمان‌سازی پس از رسیدن به سطح معینی از ساخت و ساز ضروری است. این مجوز عمدتاً پس از ریخته شدن بتن سطح زیرزمین (سو بسمان) و انجام بازرسی‌ها و تاییدات لازم صادر می‌شود.
تیم تخصصی ترک لایف در حوزه ساخت و ساز در کنار شما هست و در تمامی مراحل شما را برای یک سرمایه گذاری امن و ساخت و ساز راحت در ترکیه همراهی می کند.

زمان اخذ SU BASMAN VIZESI

سو باسمان ویزه‌سی در ترکیه، مجوزی است که پس از ریختن بتن کف در سطح زمین باید اخذ شود. برای دریافت این مجوز، سازنده باید پس از ریختن بتن، با ارائه گزارش‌های آزمایشگاهی بتن و گزارش‌های مربوط به آرماتوربندی، نزد مقامات محلی درخواست کند.

این مجوز به منظور تایید اینکه ساخت و ساز تا این مرحله مطابق با طرح‌های تصویب شده و نظارت‌های قبلی انجام شده است، صادر می‌شود. بدون دریافت این مجوز، اجازه ادامه ساخت به طبقات بالاتر داده نمی‌شود​​​​.
برای اطلاع از قوانین مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز در ترکیه به مقاله مربوط به Yapı Tatil Zaptı مراجعه کنید

su basman vizesi جیست

مراحل دریافت SU BASMAN VIZESI

مراحل دریافت ویزای زیرزمینی (سو باسمان ) و ویزای پایه در فرایند ساخت و ساز شامل دو مرحله اصلی است:

*ویزای پایه:*

– قبل از ریختن بتن پایه ساختمان دارای مجوز، این ویزا دریافت می‌شود.

– پس از انجام حفاری و نصب آرماتورهای پایه و اطمینان از ایمنی محیط و زمین، درخواست کتبی به اداره ارائه می‌شود.

– صحت قرارگیری پایه ساختمان بر اساس نقشه کاربردی و مطابقت نصب آرماتور با طرح اجرایی بررسی می‌شود.

– در صورت تأیید، مجوز ریختن بتن و ادامه ساخت و ساز داده می‌شود.

– بدون اخذ ویزای پایه، امکان ادامه ساخت طبقات بالاتر وجود ندارد.

*ویزای زیرزمینی (سو باسمان):*

– پس از دریافت ویزای پایه و ریختن بتن سطح زیرزمینی، درخواست کتبی به همراه گزارش آزمایشگاهی نمونه بتن و گزارش آرماتور به اداره ارائه می‌شود.

– مطابقت ساخت و ساز تا این مرحله با طرح‌های اجرایی و بازرسی‌های قبلی بررسی می‌شود. ساخت و سازهای نامناسب بدون اصلاح، مجوز ادامه نمی‌یابند.

– بدون دریافت ویزای زیرزمینی، امکان ادامه ساخت طبقات بالاتر وجود ندارد.

برای هر دو ویزا، مدارک و گزارش‌های مختلفی مورد نیاز است، از جمله درخواست‌ها، اسناد بیمه اجتماعی، نقشه‌های کاربردی، گزارش‌های پایه و آرماتور، نتایج نمونه بتن و مجوزهای ساختمانی.

در این فرایندها، معماران و مهندسان به عنوان مسئولان فنی، ساختمان را از نظر انطباق با قوانین و طرح‌ها بازرسی می‌کنند. مهندسان نقشه‌برداری نیز صحت قرارگیری ساختمان تا سطح زیرزمینی را کنترل می‌کنند.

مدارک مورد نیاز دریافت SU BASMAN VIZESI

برای دریافت ویزای سو باسمان، موارد زیر مورد نیاز است:

 1. کانال‌های اتصال به شبکه آب و فاضلاب.
 2. نقشه‌ها و اسناد مهندسی ساختمان.
 3. مدارک تایید شده توسط مهندس نقشه‌برداری.
 4. گزارش‌های آزمایش بتن در ۷ و ۲۸ روز.
 5. گزارش‌ها و تاییدیه‌های مربوط به قالب‌بندی و بتن‌ریزی.
 6. تاییدیه بخشی از پروانه ساختمانی مربوط به ویزای پایه از سوی شرکت بازرسی ساختمان.
 7. عکس‌های مربوط به پروژه.
 8. برای درخواست ویزای ساختمانی در مرحله سوباسمان، نیاز به تهیه دادخواست با فرمت خاص است. در این دادخواست، اطلاعاتی مانند نام شهر، منطقه، محله، و جزئیات زمین مانند شماره پلاک و بلوک باید ذکر شود. همچنین باید به ریاست شهرداری اعلام شود که ساختمان به مرحله ساباسمان رسیده و درخواست انجام تشریفات لازم برای ویزای ساباسمان صورت گیرد.اطلاعات تماس و امضا نیز باید در پایان دادخواست قرار گیرد.

می‌توانید نمونه این دادخواست را در وب‌سایت Dilekçe Burada مشاهده کنید: [دادخواست ویزای سو باسمان](https://www.dilekceburada.com/insaat-subasman-vizesi-talebi-dilekce-ornegi).

این فرآیند نشان‌دهنده تطابق ساختمان با استانداردها و طرح‌های مهندسی است. بدون اخذ این مجوز، نمی‌توان به ساخت طبقات بالاتر ادامه داد. در صورت عدم اخذ این مجوز و ادامه ساخت و ساز، ممکن است اقدامات قانونی بر اساس ماده‌های ۳۲ و ۴۲ قانون شهرسازی انجام شود.

می‌توانید نمونه این دادخواست را در وب‌سایت Dilekçe Burada مشاهده کنید: [دادخواست ویزای ساباسمان](https://www.dilekceburada.com/insaat-subasman-vizesi-talebi-dilekce-ornegi).

منابع:

برای کسب اطلاعات بیشتر و جزئیات، به وب‌سایت‌های Gayrimenkul Mevzuatı​​, Parsel Harita​​ و Emlaktagundem​​ مراجعه کنید. این منابع راهنمایی‌های دقیقی در مورد نحوه دریافت ویزه سطح آب بندی و مدارک لازم برای آن ارائه می‌دهند.