شهرداری ها در ترکیه

شهرداری ها در ترکیه

شهرداری ها در ترکیه مسئولیت اداره شهرها و برخی از شهرک‌های بزرگتر را بر عهده دارند. شهردارها (Belediye Başkanı)  در ترکیه به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.
در ادامه برای شما از تفات سیستمی شهرداری ها در ترکیه و ایران بحث میکنیم.

 

تفاوت شهرداری های ترکیه و ایران

مقایسه شهرداری‌های ایران و ترکیه می‌تواند بر اساس چندین جنبه اصلی صورت گیرد:

۱. ساختار سازمانی و مدیریت:

ایران: شهرداران توسط شوراهای شهر انتخاب می‌شوند. شوراهای شهر خود به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. شهرداری‌ها در ترکیه مسئولیت‌های متنوعی از جمله خدمات شهری، توسعه و برنامه‌ریزی شهری، حمل و نقل و زیرساخت را بر عهده دارند.

ترکیه: در ترکیه، شهرداران به طور مستقیم توسط شهروندان از طریق انتخابات شهرداری انتخاب می‌شوند. شهرداری‌ها در ترکیه نیز وظایف مشابهی از جمله مدیریت خدمات شهری، برنامه‌ریزی شهری و توسعه زیرساخت‌ها را بر عهده دارند.

۲. حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها:

ایران: شهرداری‌ها در ایران عمدتاً مسئولیت‌های مرتبط با خدمات شهری، نگهداری و بهبود زیرساخت‌های شهری، حمل و نقل عمومی، و نظافت و بهداشت شهری را بر عهده دارند.

ترکیه: شهرداری‌ها در ترکیه نیز وظایف مشابهی دارند، اما در برخی موارد ممکن است اختیارات گسترده‌تری در زمینه‌های توسعه شهری و برنامه‌ریزی داشته باشند.

۳. منابع مالی:

ایران: شهرداری‌ها در ایران از طریق محلی تأمین مالی می‌شوند که شامل عوارض شهرداری، جرایم و مالیات‌های محلی است. بودجه شهرداری‌ها ممکن است با چالش‌هایی مواجه باشد.

ترکیه: شهرداری‌ها در ترکیه نیز از منابع مشابهی تأمین مالی می‌شوند. با این حال، برخی شهرداری‌های بزرگ ممکن است منابع مالی گسترده‌تری داشته باشند.

۴. سطح اتونومی و استقلال:

ایران: شهرداری‌ها در ایران دارای سطحی از استقلال هستند، اما همچنین تحت نظارت دولت مرکزی و قوانین ملی قرار دارند.

ترکیه: شهرداری‌ها در ترکیه نیز از استقلال نسبی برخوردار هستند، اما آن‌ها نیز تحت نظارت و قوانین دولت مرکزی عمل می‌کنند. در برخی موارد، دولت مرکزی می‌تواند در امور شهرداری‌ها دخالت کند، به ویژه در مواقعی که مسائل ملی یا امنیتی در میان باشد.

۵. مشارکت شهروندان:
ایران: در ایران، شهروندان از طریق انتخاب شوراهای شهر در اداره امور شهری مشارکت دارند. با این حال، میزان مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها ممکن است متفاوت باشد.
ترکیه: در ترکیه، مشارکت شهروندان از طریق انتخاب مستقیم شهرداران صورت می‌گیرد. این امر سطح بالایی از مشارکت مردمی و پاسخگویی مستقیم شهرداران به شهروندان را تضمین می‌کند.
۶. چالش‌ها و فرصت‌ها:
ایران و ترکیه: در هر دو کشور، شهرداری‌ها با چالش‌هایی مانند مدیریت منابع محدود، توسعه زیرساخت‌ها، مسائل مربوط به حمل و نقل شهری و حفظ محیط زیست مواجه هستند. هر دو کشور فرصت‌هایی برای بهبود خدمات شهری و ترویج توسعه پایدار دارند.
نتیجه‌گیری:
در حالی که شهرداری‌ها در هر دو کشور وظایف و مسئولیت‌های مشابهی دارند، روش‌های مدیریت، سطح استقلال و مشارکت شهروندان ممکن است متفاوت باشد. در ترکیه، تأکید بیشتری بر مشارکت مستقیم شهروندان در انتخاب شهرداران وجود دارد، در حالی که در ایران، شهرداران توسط شوراهای شهر انتخاب می‌شوند که خود توسط شهروندان انتخاب می‌شوند. هر دو سیستم تلاش می‌کنند تا خدمات شهری مؤثری را ارائه دهند و با چالش‌های شهری روبرو شوند.

شهرداری ها در ترکیه

بررسی شوراهای شهر ترکیه و ایران

وظایف، نحوه انتخاب و حدود اختیارات شوراهای شهر در ترکیه و ایران دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هستند:

ترکیه:


نحوه انتخاب:
در ترکیه، شوراهای شهر به طور مستقیم توسط شهروندان از طریق انتخابات انتخاب می‌شوند.
وظایف و اختیارات:
شوراهای شهر در ترکیه مسئولیت تصویب بودجه شهرداری، تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر عملکرد شهرداری را دارند.
آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم شهری مانند توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی شهری، و خدمات عمومی نقش دارند.
شوراها همچنین می‌توانند در مسائل مربوط به مالیات‌های محلی و هزینه‌های عمومی تصمیم‌گیری کنند.


ایران:


نحوه انتخاب:
در ایران، اعضای شوراهای شهر از طریق انتخابات مستقیم توسط شهروندان انتخاب می‌شوند.
وظایف و اختیارات:
شوراهای شهر در ایران وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب بودجه و برنامه‌های توسعه شهری را دارند.
آن‌ها مسئول تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی مانند ساخت و ساز، حمل و نقل شهری، خدمات رفاهی و بهداشت عمومی هستند.
شوراها همچنین در تعیین مالیات‌ها و عوارض محلی و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای شهرداری نقش دارند.
در ایران، شوراهای شهر همچنین نقش مهمی در انتخاب شهردار دارند.
تفاوت‌ها و شباهت‌ها:
هم در ترکیه و هم در ایران، شوراهای شهر از طریق انتخابات مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.
وظایف و اختیارات این شوراها در هر دو کشور شامل نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب بودجه و برنامه‌ریزی برای توسعه شهری است.
تفاوت عمده در نقش شوراهای شهر در انتخاب شهردار است؛ در ایران، شوراها شهردار را انتخاب می‌کنند، در حالی که در ترکیه، شهرداران به طور مستقیم توسط شهروندان انتخاب می‌شوند.

هر دو کشور، شوراهای شهر نقش کلیدی در تعیین جهت‌گیری‌های سیاستی و برنامه‌ریزی‌های شهری دارند و به عنوان یک پل بین شهروندان و مدیریت شهری عمل می‌کنند. این ساختار به تضمین پاسخگویی و شفافیت در اداره امور شهری کمک می‌کند.

مشارکت شهروندی:
در هر دو کشور، شوراهای شهر نماینده مستقیم اراده مردم هستند، به این معنی که مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های شهری از طریق انتخابات شوراها تقویت می‌شود. این امر سطح بالایی از مشارکت مدنی و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها را فراهم می‌آورد.
محدودیت‌ها و چالش‌ها:
در هر دو کشور، شوراهای شهر با چالش‌هایی مانند محدودیت‌های مالی، مسائل مربوط به شهرسازی و توسعه پایدار، و تعادل بین نیازهای محلی و سیاست‌های کلان کشوری مواجه هستند.
همچنین، در هر دو کشور، شوراهای شهر باید تعامل مؤثری با دیگر سطوح دولتی داشته باشند و به گونه‌ای عمل کنند که هم منافع محلی را تامین کنند و هم با سیاست‌های ملی هماهنگ باشند.
نتیجه‌گیری:
در حالی که شوراهای شهر در ترکیه و ایران دارای وظایف و اختیارات مشابهی هستند، نحوه مشارکت شهروندان و تعامل با دیگر سطوح دولتی ممکن است متفاوت باشد. در هر دو کشور، این نهادها به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهری عمل می‌کنند.

نحوه تعامل قضایی شهردار ها و اعضا شورای شهر و مصونیت قضایی آنها در ایران و ترکیه چگونه است؟

نحوه تعامل قضایی شهرداران و اعضای شورای شهر، همچنین موضوع مصونیت قضایی آنها، در ایران و ترکیه به قوانین و مقررات خاص هر کشور بستگی دارد.

ایران:

تعامل قضایی:

شهرداران و اعضای شورای شهر در ایران می‌توانند در صورت ارتکاب جرائم یا تخلفات قانونی مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

این افراد در اجرای وظایف رسمی خود باید قوانین ملی را رعایت کنند و در صورت نقض قانون، مسئولیت قانونی دارند.

مصونیت قضایی:

در ایران، شهرداران و اعضای شورای شهر فاقد مصونیت خاص قضایی هستند و می‌توانند برای جرائم یا تخلفات خود مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

ترکیه:

تعامل قضایی:

مشابه ایران، در ترکیه نیز شهرداران و اعضای شورای شهر در صورت ارتکاب تخلفات یا جرائم قانونی می‌توانند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

آنها باید در چارچوب قوانین و مقررات ملی و محلی عمل کنند و در صورت نقض قانون، مسئولیت قانونی دارند.

مصونیت قضایی:

در ترکیه، شهرداران و اعضای شورای شهر به طور کلی فاقد مصونیت قضایی هستند و می‌توانند برای رفتارهای غیرقانونی مورد پیگرد قرار گیرند.

تفاوت‌ها و شباهت‌ها:

هم در ایران و هم در ترکیه، شهرداران و اعضای شورای شهر مسئول رعایت قوانین هستند و می‌توانند در صورت نقض قانون مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

در هر دو کشور، این افراد فاقد مصونیت قضایی خاصی هستند که آنها را از پیگرد قانونی معاف کند.

سیستم قضایی در هر دو کشور به گونه‌ای طراحی شده است که امکان پاسخگویی و پیگرد قانونی مسئولان شهری در صورت ارتکاب تخلف یا جرم را فراهم می‌کند.

نحوه شکایت از شهرداران در ایران و ترکیه چگونه است؟

در ایران و ترکیه، قوانین مربوط به شکایت از شهرداران متفاوت است، به ویژه در مورد نیاز به اخذ موافقت از دولت برای طرح شکایت:

ایران:

در ایران، برای طرح شکایت علیه شهرداران به طور معمول نیاز به اخذ موافقت خاصی از دولت مرکزی وجود ندارد.

شهروندان، سازمان‌ها، یا دیگر نهادها می‌توانند بر اساس مقررات قانونی و از طریق مراجع قضایی، شکایات خود را مطرح کنند. این شکایات می‌تواند مربوط به تخلفات اداری، مالی، یا سایر نقض‌های قانونی توسط شهردار باشد.

همچنین، در صورتی که شهرداری مرتکب تخلف قانونی شود، نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری نیز می‌توانند وارد عمل شوند.

ترکیه:

در ترکیه، نیز به طور کلی برای طرح شکایت علیه شهرداران نیاز به موافقت پیشین دولت مرکزی نیست.

شهروندان می‌توانند مستقیماً از طریق سیستم قضایی شکایت خود را مطرح کنند. با این حال، برای برخی از جرائم خاص که ممکن است در حوزه عملکرد اداری یا سیاسی شهرداران قرار گیرد، ممکن است روندهای قانونی خاصی وجود داشته باشد.

نکته کلیدی:
در هر دو کشور، سیستم‌های حقوقی و قضایی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان نظارت بر عملکرد مسئولان شهری و پاسخگویی آنها در برابر قانون را فراهم می‌کنند.

این امر اطمینان می‌دهد که شهرداران نمی‌توانند بدون پاسخگویی از قدرت خود سوءاستفاده کنند. همچنین، مکانیسم‌های شفافیت و پاسخگویی برای حفاظت از حقوق شهروندان در برابر اقدامات نامناسب مسئولان وجود دارد.

ترکیه

تقسیمات کشوری در ترکیه

ترکیه کشوری است که در موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی قرار دارد و بین دو قاره اروپا و آسیا گسترده شده است. در اینجا توضیحاتی در مورد مرزها، جمعیت، تعداد استان‌ها و همچنین بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان‌های آن ارائه می‌دهم:

۱. *موقعیت جغرافیایی و مرزها*:
– شمال: دریای سیاه
– جنوب: دریای مدیترانه و قبرس
– غرب: یونان، دریای اژه و بلغارستان
– شرق: گرجستان، ارمنستان، آذربایجان (مرز نخجوان) و ایران، عراق و سوریه

۲. *جمعیت*:
جمعیت ترکیه حدود ۸۵ میلیون نفر است (بر اساس آخرین آمارها تا سال ۲۰۲۳).

۳. *تعداد استان‌ها*:

 ترکیه دارای ۸۱ استان است.

۴. *بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان*:
استانبول، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان ترکیه است. استانبول نه تنها از نظر جمعیتی بلکه از نظر اقتصادی و فرهنگی نیز یکی از مهم‌ترین شهرهای ترکیه و جهان به شمار می‌رود. جمعیت استانبول بیش از ۱۵ میلیون نفر است.

۵. *مشخصات قابل توجه*:

 •  ترکیه دارای تاریخی غنی و فرهنگی متنوع است.
 • استانبول تنها شهر جهان است که در دو قاره واقع شده‌ است.
 • کاپادوکیا، افسس، پاموککاله و آنتالیا از جاذبه‌های گردشگری معروف ترکیه هستند.
 •  ترکیه دارای آب و هوای متنوعی است که از آب و هوای مدیترانه‌ای در سواحل جنوبی و غربی تا آب و هوای قاره‌ای در داخل کشور متغیر است.
 •  اقتصاد ترکیه یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه و جهان است و در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، صنعت و گردشگری فعال است.

این مشخصات کلی ترکیه را تشکیل می‌دهند و نشان دهنده تنوع و اهمیت این کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی است.

تقسیمات کشوری ترکیه

تقسیمات کشوری در ترکیه به چه صورت است؟

تقسیمات کشوری در ترکیه بر اساس سطوح مختلف اداری سازماندهی شده است. این سطوح شامل موارد زیر می‌شوند:

استان‌ها (İl): ترکیه به استان‌های مختلفی تقسیم شده است. هر استان تحت اداره یک فرماندار (Vali) قرار دارد که توسط دولت مرکزی منصوب می‌شود.

شهرستان‌ها (İlçe): هر استان شامل چندین شهرستان است. شهرستان‌ها نیز توسط یک فرماندار شهرستان (Kaymakam) اداره می‌شوند.

بخش‌ها و دهات (Bucak ve Köy): در سطح پایین‌تر، شهرستان‌ها به بخش‌ها و دهات تقسیم می‌شوند. دهات، که معمولاً کوچک‌تر و دورافتاده‌تر هستند، توسط یک مختار (Muhtar) اداره می‌شوند.

شهرها (Şehir): شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا، دارای ساختار اداری خاص خود هستند و شهرداری‌های محلی دارای قدرت و اختیارات گسترده‌ای برای اداره امور شهری هستند.

شهرداری ها (Belediye): بلدیه‌ها مسئولیت اداره شهرها و برخی از شهرک‌های بزرگتر را بر عهده دارند. شهردارها (Belediye Başkanı) به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.

محله‌ها (Mahalle): در سطح پایین‌تر، شهرها و شهرستان‌ها به محله‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند که هر کدام توسط یک مختار اداره می‌شوند.

این سیستم تقسیمات کشوری به ترکیه امکان می‌دهد تا مدیریت و خدمات عمومی را به طور مؤثر در سراسر کشور فراهم کند و به نیازهای خاص مناطق مختلف پاسخ دهد.

مقایسه تقسیمات کشوری ترکیه با ایران

تقسیمات کشوری ترکیه و ایران از لحاظ ساختار اداری و تقسیم‌بندی جغرافیایی دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هستند. در اینجا به مقایسه این دو سیستم می‌پردازیم:

ترکیه:
استان‌ها (İl): بالاترین سطح تقسیمات اداری که توسط فرمانداران (Vali) اداره می‌شوند.

شهرستان‌ها (İlçe): زیرمجموعه استان‌ها که توسط فرمانداران شهرستان (Kaymakam) اداره می‌شوند.

بخش‌ها و دهات (Bucak ve Köy): تقسیمات کوچک‌تر که توسط مختاران (Muhtar) اداره می‌شوند.

شهرها (Şehir) و بلدیه‌ها (Belediye): شهرهای بزرگ با شهرداری‌های مستقل.

محله‌ها (Mahalle): واحدهای کوچک‌تر در شهرها و شهرستان‌ها.

ایران:
استان‌ها: ایران نیز مانند ترکیه به استان‌های مختلفی تقسیم شده است که توسط استانداران اداره می‌شوند.

شهرستان‌ها: زیرمجموعه‌های استان‌ها که توسط فرمانداران اداره می‌شوند.

بخش‌ها: تقسیمات کوچک‌تر درون شهرستان‌ها که توسط بخشداران اداره می‌شوند.

دهستان‌ها: واحدهای کوچک‌تر در بخش‌ها، مشابه دهات در ترکیه.

شهرها و شهرداری‌ها: شهرهای بزرگ و کوچک با شهرداری‌های خودمختار.

روستاها: واحدهای کوچک‌تر در دهستان‌ها، مشابه دهات در ترکیه.

 

شباهت‌ها:
هر دو کشور دارای تقسیم‌بندی‌های اداری هستند که از استان‌ها شروع شده و به واحدهای کوچک‌تری مانند شهرستان‌ها، بخش‌ها و شهرها می‌رسند.
در هر دو کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها توسط فرمانداران یا مقامات مشابه اداره می‌شوند.
تفاوت‌ها:
ایران دارای سطح اداری دهستان است که در تقسیمات کشوری ترکیه وجود ندارد.
ترکیه دارای بلدیه‌های مستقل در شهرهای بزرگ است، در حالی که در ایران، شهرداری ها بیشتر در سطح شهرها فعالیت می‌کنند و به صورت مستقل اداره می‌شوند.

در ترکیه، “محله‌ها” (Mahalle) به عنوان بخش‌های کوچکتر در شهرها و شهرستان‌ها شناخته می‌شوند و توسط مختاران اداره می‌شوند، در حالی که در ایران، این سطح از تقسیمات کشوری به صورت رسمی وجود ندارد.

در ایران، بخش‌ها و دهستان‌ها سطوح میانی تقسیمات کشوری را تشکیل می‌دهند که در ترکیه، این تقسیمات کمتر مشهود است.

تقسیمات کشوری در ایران به دلیل وجود روستاها، که نقش مهمی در ساختار کشاورزی و روستایی کشور دارند، متفاوت است. در ترکیه، تمرکز بیشتر بر روی شهرها و بلدیه‌ها است.

 

دویز الیم بلگسی

برگه دویز الیم بلگسی ( DAB ) چیست؟

تا پیش از آنکه قوانین اعطای اقامت به خارجیها سختگیرانه تر شود و خارجیها از جمله ایرانیها عملا دیگر نتوانند اقامت توریستی دریافت کنند، بسیاری مجبور شده اند برای گرفتن اقامت در ترکیه ملک خریداری کنند.

همچنین کما فی السابق دریافت شهروندی از طریق خرید ملک با ارزش بالای ۴۰۰ هزار دلار هم ادامه دارد . بنابراین یکی از مسائلی که معمولا خارجی ها به ویژه ایرانیها در ترکیه با آن روبرو هستند خرید ملک است.

یکی از مدارکی که پیش خرید ملک در ترکیه نیاز است برگه دویز الیم بلگسی هست که در ادامه در مورد این مدرک تیم ترک لایف اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد.

دوویز آلیم بلگسی یا همان گواهی تبدیل ارز در ترکیه چیست ؟

دویز الیم بلگسی (Döviz Alım Belgesi) که به فارسی می‌توان به آن “گواهی خرید ارز” گفت، یک سند رسمی است که در برخی کشورها، به‌ویژه در ترکیه، برای اثبات خرید ارز خارجی استفاده می‌شود.

دویز الیم بلگسی گواهی‌ای است که نشان می‌دهد فردی مقدار معینی ارز خارجی را خریده است. این سند اغلب در معاملاتی که نیاز به انتقال ارز خارجی دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای دریافت این گواهی، فرد باید به بانک یا موسسه مالی مجازی مراجعه کند و ارز مورد نظر را خریداری کند. پس از خرید، بانک یا موسسه مربوطه گواهی دویز الیم بلگسی را صادر می‌کند که جزئیات خرید ارز را نشان می‌دهد.

این گواهی عمدتاً برای اثبات خرید ارز در معاملات بین‌المللی، انتقال پول به خارج از کشور، یا برای نشان دادن منشاء قانونی ارز خریداری شده در معاملات داخلی استفاده می‌شود.

دویز الیم بلگسی را می‌توان از بانک‌ها و موسسات مالی مجازی که اجازه دارند ارز خارجی معامله کنند، دریافت کرد.

در زیر یک نمونه از برگه دویز الیم بلگسی را قرار دادیم.

دویز الیم بلگسی

نحوه اخذ دویز الیم بلگسی

برای اخذ گواهی دویز الیم بلگسی بایستی مراحل زیر را طی کنید:

 1. مراجعه به بانک یا موسسه مالی مجاز
 2. انجام معامله خرید ارز و پرداخت مبلغ مورد نظر
 3. ارائه اطلاعات شناسایی و تأیید منشأ وجوه اگر لازم باشد.
 4. صدور گواهی دویز الیم بلگسی توسط بانک یا موسسه، که جزئیات معامله خرید ارز را نشان می‌دهد.
 5. دریافت گواهی به صورت فیزیکی یا الکترونیکی، بسته به سیاست‌های بانک یا موسسه.
  این فرآیند ممکن است بسته به کشور و مقررات بانکی متفاوت باشد، بنابراین توصیه می‌شود قبل از انجام معامله، با بانک یا موسسه مالی مربوطه مشورت کنید.
 6. معمولاً صدور این گواهی بلافاصله پس از خرید ارز انجام می‌شود. زمان دقیق بستگی به رویه‌های بانک یا موسسه مالی دارد، اما در اکثر موارد، این فرآیند زمان زیادی نمی‌برد.

دریافت دویز الیم بلگسی برای خرید ملک در ترکیه

نحوه دریافت دویز الیم بلگسی در ترکیه برای خرید ملک مراحل خاصی دارد که باید به دقت دنبال شوند. این مراحل عبارتند از:

 1. خرید ارز خارجی: اولین قدم، خرید ارز خارجی مورد نیاز برای پرداخت قیمت ملک است. این کار می‌تواند از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز در ترکیه انجام شود.
 2. ارائه مدارک: هنگام خرید ارز، شما باید مدارک شناسایی (مانند پاسپورت) و اطلاعات مربوط به معامله ملکی (مانند قرارداد خرید یا اسناد مربوط به ملک) را ارائه دهید. این اطلاعات برای اثبات منظور قانونی خرید ارز و ارتباط آن با معامله ملکی مورد نیاز است.
 3. دریافت گواهی دویز الیم بلگسی: پس از خرید ارز، بانک یا صرافی گواهی دویز الیم بلگسی را صادر می‌کند. این گواهی جزئیات خرید ارز، مانند مبلغ، نرخ تبدیل، و تاریخ خرید را نشان می‌دهد.
 4. استفاده از گواهی برای خرید ملک: هنگام انجام معامله خرید ملک، گواهی دویز الیم بلگسی به عنوان مدرکی برای نشان دادن منبع قانونی پول استفاده می‌شود. این امر به ویژه در مواردی که خریدار خارجی است و می‌خواهد از مزایای خاصی مانند اقامت ترکیه از طریق خرید ملک بهره‌مند شود، اهمیت دارد.
 5. رعایت قوانین و مقررات: مهم است که تمامی قوانین و مقررات مربوط به خرید ملک و انتقال ارز در ترکیه را رعایت کنید. این شامل محدودیت‌های احتمالی در مورد مبلغ ارزی که می‌توانید خریداری کنید و نحوه انتقال آن به فروشنده ملک می‌شود.
 6. مشاوره با متخصصین: به دلیل پیچیدگی‌های ممکن در فرآیند خرید ملک و انتقال ارز در ترکیه، توصیه می‌شود که قبل از انجام هرگونه معامله با وکلای متخصص در امور ملکی یا مشاورین مالی مشورت نمایید. 

این فرآیند می‌تواند با توجه به بانک یا صرافی مربوطه و همچنین تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات، متفاوت باشد. بنابراین، همیشه به روز بودن اطلاعات و دریافت مشاوره تخصصی اهمیت دارد. مشاورین و وکلای تیم ترک لایف می توانند شما را در تمامی مراحل خرید ملک همراهی کنند.

مراحل اخذ دویز الیم بلگسی

سوالات متداول

سوال: گرفتن گواهی دویز الیم بلگسی برای خرید ملک در ترکیه به عهده خریدار است یا فروشنده؟

پاسخ: برای اخذ دویز الیم بلگسی (گواهی خرید ارز) در معاملات خرید ملک در ترکیه، معمولاً خریدار مسئولیت انجام این کار را بر عهده دارد.

سوال: هزینه اخذ گواهی دویز الیم بلگسی چقدر است؟

پاسخ: هزینه اخذ دویز الیم بلگسی (گواهی خرید ارز) در ترکیه ممکن است بر اساس عوامل مختلفی متغیر باشد.

این هزینه‌ها می‌توانند شامل کارمزدهای بانکی یا صرافی، نرخ‌های تبادل ارز و سایر هزینه‌های اداری مربوط به صدور گواهی باشند.

با این حال، در اکثر موارد، هزینه‌های مربوط به صدور دویز الیم بلگسی خود به خود زیاد نیستند و بیشتر هزینه‌ها مربوط به خرید ارز خارجی می‌شوند.

برای کسب اطلاعات دقیق در مورد هزینه‌های اخذ این گواهی، توصیه می‌شود که با بانک یا موسسه مالی که قصد دارید از آن ارز خریداری کنید، مستقیماً تماس بگیرید.

آنها قادر خواهند بود اطلاعات به‌روز و دقیقی درباره هزینه‌های مربوطه ارائه دهند. همچنین، در نظر داشته باشید که هزینه‌ها ممکن است بر اساس سیاست‌های داخلی هر بانک یا موسسه مالی و نوسانات بازار ارز متفاوت باشند.

سوال: آیا بین نرخ خرید ارز برای اخذ این برگه با نرخ ارز آزاد تفاوت دارد؟

پاسخ: نرخ خرید ارز برای اخذ دویز الیم بلگسی (گواهی خرید ارز) در ترکیه ممکن است با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت داشته باشد، و این تفاوت به چندین عامل بستگی دارد:

سیاست‌های ارزی: بانک‌ها و موسسات مالی ممکن است بر اساس سیاست‌های ارزی داخلی خود نرخ‌های مختلفی برای خرید و فروش ارز اعمال کنند. این نرخ‌ها می‌توانند با نرخ‌های بازار آزاد متفاوت باشند.

کارمزد و هزینه‌های اضافی: بانک‌ها و صرافی‌ها ممکن است کارمزد یا هزینه‌های اضافی برای خدمات ارزی خود دریافت کنند. این هزینه‌ها ممکن است در نرخ نهایی ارزی که به مشتریان ارائه می‌شود، لحاظ شوند.

نوسانات بازار: نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است به دلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و بازاری متغیر باشد. بانک‌ها و صرافی‌ها ممکن است نرخ‌های خود را بر اساس این نوسانات تنظیم کنند، اما ممکن است کمی با تاخیر نسبت به تغییرات لحظه‌ای بازار آزاد عکس‌العمل نشان دهند.

تفاوت در منابع نرخ ارز: نرخ ارزی که توسط بانک‌ها و موسسات مالی ارائه می‌شود ممکن است بر اساس منابع مختلفی نسبت به نرخ‌های موجود در بازار آزاد محاسبه شود.

به همین دلیل، برای کسب اطلاعات دقیق در مورد نرخ ارز مورد استفاده برای خرید ارز جهت اخذ دویز الیم بلگسی، بهتر است مستقیماً با بانک یا صرافی مربوطه تماس بگیرید. همچنین مقایسه نرخ‌های ارائه شده توسط چندین موسسه مالی مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

سوال: آیا این برگه برای خرید یک ملک می شود در چند مرحله اخذ شود یا برای یک ملک کل ارزش ملک باید داده شود؟

پاسخ: برای خرید ملک در ترکیه و اخذ دویز الیم بلگسی (گواهی خرید ارز)، روند پرداخت و نحوه اخذ این گواهی می‌تواند بر اساس شرایط خاص هر معامله و سیاست‌های بانکی یا موسسات مالی متفاوت باشد. دو حالت اصلی وجود دارد:

پرداخت یکجا و اخذ یک گواهی: در برخی موارد، خریدار ممکن است کل مبلغ ملک را به صورت یکجا پرداخت کند و در نتیجه، یک دویز الیم بلگسی برای کل مبلغ دریافت کند. این روش ساده‌تر است و معمولاً در معاملاتی که خریدار تمام مبلغ را به صورت نقدی آماده دارد، انجام می‌شود.

پرداخت‌های مرحله‌ای و اخذ چندین گواهی: در مواردی که خرید ملک به صورت قسطی یا مرحله‌ای انجام می‌شود، خریدار ممکن است برای هر قسطی که پرداخت می‌کند، یک دویز الیم بلگسی جداگانه دریافت کند. در این حالت، هر بار که خریدار مبلغی را به فروشنده پرداخت می‌کند و برای آن مقدار ارز خریداری می‌کند، یک گواهی جدید صادر می‌شود.

به یاد داشته باشید که نحوه پرداخت و اخذ گواهی ممکن است بر اساس قوانین و مقررات محلی، سیاست‌های بانکی، و توافقات خاص بین خریدار و فروشنده متفاوت باشد.

بنابراین، توصیه می‌شود قبل از انجام معامله با یک مشاور ملکی یا حقوقی متخصص در این زمینه مشورت کنید تا از روند دقیق و الزامات مورد نیاز آگاه شوید.

قوانین جدید اقامت ترکیه

قوانین جدید اقامت ترکیه

اگر به دنبال آن هستید که اقامت یا پاسپورت (حق شهروندی) یک کشور دیگر را دریافت نمایید، مطمئنا خرید خانه در ترکیه یکی از سریع‌ ترین ، ارزان ترین و بدون دردسرترین روش ها برای اخذ اقامت و پاسپورت است.

ایرانیان به راحتی می‌توانند با خرید خانه، اقامت ترکیه را به دست آورند و در صورت خریداری ملک در ترکیه بالاتر از یک قیمت مشخص، حتی امکان دریافت پاسپورت کشور ترکیه با خرید خانه نیز وجود دارد. به همین دلیل است که خرید ملک یکی از روش های محبوب اخذ اقامت ترکیه برای ایرانیان به شمار می‌رود.

در این مقاله همه چیز درباره خرید خانه و ملک در ترکیه را برای شما بیان می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه با خرید ملک در ترکیه اقامت بگیریم؟ به جز این موارد، قوانین خرید ملک در ترکیه، مزایا و معایب خرید مسکن در ترکیه و هزینه های خرید خانه در ترکیه نیز بررسی خواهد شد.

قوانین جدید اقامت ترکیه

اقامت ترکیه با خرید ملک

بر طبق قوانین ترکیه، ایرانیان اجازه خرید ملک در ترکیه را دارند و تقریبا می‌توانند در تمام شهرها و مناطق ترکیه، خانه خریداری کنند. به طوری که آمار منتشر شده توسط سیستم اطلاعات ثبت املاک و زمین TAKBIS نشان می‌دهد، ایرانیان در طی ۸ سال اخیر بیش از ۱۱ هزار میلیارد دلار در ترکیه ملک خریداری کرده‌اند.

همین آمار نشان می‌دهد که اخذ اقامت ترکیه با خرید ملک برای ایرانیان محبوبیت بیشتری نسبت به سایر روش های مهاجرتی دارد و افراد زیادی نیز هستند که به دنبال کسب آگاهی درباره این موضوع هستند.

طی سال اخیر قوانین اخذ اقامت ترکیه با خرید خانه، تغییر کرده است. در این مقاله همه چیز بر اساس قوانین جدید اقامتی ترکیه بررسی خواهد شد. پس برای به روزرسانی اطلاعات خود، حتما تا انتهای مقاله با تیم ترک لایف همراه باشید.

شرایط جدید اقامت ترکیه با خرید ملک

 • طبق قوانین جدید برای اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید خانه ارزش ملک خریداری شده در شهر های بزرگ و کوچک مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ هزار دلار آمریکابایستی باشد
 • برای اخذ اقامت ترکیه، امکان خرید ملک از یک ایرانی یا فرد خارجی دیگر را دارید.
 • اخذ اقامت ترکیه با خرید آپارتمان، ویلا و خانه معمولی امکان‌پذیر است. فقط ملک شما باید دارای ماهیت مسکونی باشد.
 • کارت اقامت ترکیه برای صاحب خانه و همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال او صادر می‌شود.

قوانین خرید ملک در ترکیه

 • خریدار می‌تواند مالک زمین و ساختمان باشد. یعنی بدون هیچ شرطی، مالک عرصه و عیان خانه خود هستید.
 • ایرانی ها در ترکیه می‌توانند هر نوع ملکی از جمله زمین، خانه و ملک تجاری را خریداری کنند.
 • اتباع خارجی حق تملک و یا اجاره اراضی جمهوری ترکیه در مناطق نظامی-امنیتی را ندارند.
 • ملک خریداری شده توسط خارجی‌ها در ترکیه، تحت حمایت قانون ارث است و در صورت فوت مالک، خانه به وارثان او می‌رسد.
 • در هنگام فروش خانه، هیچ اجبار و شرطی وجود ندارد. شما می‌توانید خانه خود را با قیمت مورد نظر و به هر شخصی بفروشید.
 • افرادی که در ترکیه ملکی با ارزش بالاتر از ۴۰۰ هزار دلار خریدار می‌کنند، می‌توانند پاسپورت و حق شهروندی ترکیه را دریافت کنند. ولی برای دریافت پاسپورت ترکیه تا ۳ سال حق فروش یا واگذاری خانه خود را ندارند.
 • اتباع خارجی و یا شخصیت های حقوقی ثبت شده در خارج از ترکیه، مجاز به خرید قسط خانه در ترکیه هستند.
 • خارجی‌ها مجاز هستند تا سقف ۳۰ هکتار از اراضی جمهوری ترکیه را خریداری کنند.
 • خارجی‌ها فقط مجاز هستند که تا سقف ۱۰ درصد از اراضی و املاک هر ناحیه/شهر را خریداری کنند.
 • افراد خارجی که زمینی می خرند تا ملک بسازند باید طی دو سال این کار را انجام دهند.

تاپو کاید (TAPU KAYDI) چیست؟

تاپو کاید چیست؟

تاپو کاید یکی از برگه ها و مستنداتی است که در مراجعه به ادارات و دفاتر و محل هایی که قصد احراز مالکیت شما را در عرصه و اعیان یک قطعه زمین و یا یک ساختمان دارند از شما تقاضا می‌شود.

این برگ در حقیقت بیان کننده مالکیت شما در یک پلاک و نوع و میزان آن است.

شرکت ترک لایف شما را در کلیه مراحل خرید ملک، ساخت ساز در ترکیه و… میتواند همراهی کند.

چرا این برگه با وجود اصل برگه سند خواسته می شود؟

 علت درخواست تاپو کاید به دو دلیل است که توجه به آن دارای اهمیت بسیار زیاد است.

۱. برگه های سند که برای اشخاص صادر می گردد که دارای عکس و مشخصات است به صورت یکبار مصرف است و پس از صدور در مراجعات آتی و یا حتی فروش این برگه از شما اخذ نمی‌شود.

برگه سند صرفاً در زمان انجام اقدامات ثبتی برای اطلاع طرف های اقدام از آخرین اقدامات برای فرد صادر می گردد و پس از آن در مراجعات و یا نقل و انتقال از ایشان تحویل و یا تغییر نخواهد کرد.

 بنابراین وجود و یا داشتن اصل برگه سند به منزله مالکیت و یا اثبات مالکیت نیست و صرفا بیان گر این است که در زمانی این شخص مالک بوده است.

در زیر نمونه ای از برگه های تاپو کاید را برای شما همراهان شرکت ترک لایف قرار داده ایم.

تاپو کاییت چیست

۲. یکی دیگر از موضوعاتی که بسیار مهم و دارای اهمیت است و ضرورت اخذ برگه تاپو کاید را الزامی می‌کند و ارائه مشخصات و مندرجات مربوط به آخرین وضعیت و حکایت ثبتی سند را در آن نمایش میدهد.

همچنین موضوعاتی نظیر:

در رهن بودن ملک، دارای شرح، بیان بودن، دارای حکایت خاص بودن، دارای تدبیر بودن و قابلیت معامله و امکان انجام معامله داشتن ملک و سایر موضوعات ثبتی نظر ممنوع المعامله بودن و جزئیات نهایی یک ملک در آن ثبت می گردد.

لذا بررسی و اخذ تاپو کاید اقدام در کلیه مراحل اجرایی هرجا که سند می خواهند الزامی و اجباری است.

در حقیقت این موضوع به این صورت است که در ترکیه اسناد مالکیت صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و ملاک عمل نیست برای اثبات مالکیت با سند اخذ گردد.

برای اطلاعات بیشتر در خرید و فروش ملک در ترکیه و سزمایه گذاری در ترکیه همچنین ساخت و ساز در ترکیه میتوانید از مشاورین با تجربه شرکت ترک لایف مشاوره های لازم را بگیرید.

برگه تاپو کاید را از کجا تهیه کنیم؟

شما میتوانید با مراجعه به ادارات تاپو و کاداسترو در ترکیه درخواست خود را دهید و از انجا نسبت به تهیه برگه تاپو کاید خود اقدام کنید.
همچنین شما می توانید با مراجعه به سایت دولت الکترونیک ترکیه ( e-devlet ) از طریق اکانت شخصی خود که اطلاعات اکانت خود را میتوانید با مراجعه به ادارات پست (PTT ) دریافت کنید نسبت به دریافت تاپو کاید خود اقدام نمایید.
همچنین مشاورین و همکاران ما در شرکت ترک لایف در این راه میتوانند به شما کمک های لازم و مشاوره های لازم را دهند.

تاپو چیست؟

در این پست می خواهیم تاپو یا همان سند ملکی در ترکیه که برای خرید خانه در ترکیه آشنایی با آن ضروری به نظر می رسد را توضیح دهیم

تاپو چیست؟

در ترکیه به سند ملک تاپو گفته میشود. منظور از اداره تاپو هم همان اداره مسکن کشور ترکیه می باشد.

سند ملکی ترکیه در سال های اخیر با توجه به کلاهبرداری ها و سواستفاده هایی که در فروش ملک انجام شده است

فرم آن تعییر کرده است و برای امنیت معامله یک QR به آن اضافه شده است

شما با اسکن این QR تمام سوابق ملک و ویژگی ها و حتی لوکیشن را نیز بدست می آورید

انواع سند ملکی یا تاپو ( TAPU ) در ترکیه

در ترکیه سند ملکی یا تاپو به ۲ رنگ آبی و قرمز دسته بندی میشود.

سندهای آبی برای زمین هایی صادر می شود که مجوز ساخت ساختمان را ندارند

اما سند قرمز برای خانه ها و کلا اراضی داری مجوز ساخت صادر میشوند.

پس شما با خرید خانه در ترکیه سند قرمز را دریافت خواهید کرد.

انواع سند در ترکیه

چگونه سند به نام بزنیم؟

سوالی که مطرح می شود این است که پس از انتخاب خانه مورد علاقه چگونه سند را به نام بزنیم؟

عقد قولنامه در بنگاه انجام می شود اما باید بدانید صرف قولنامه داشتن برای شما هیچ حق قانونی برای تصرف ملک ایجاد نمی کند

طبق قانون نقل و انتقالات ترکیه شما حتما باید در دفاتر اسناد رسمی قرارداد را تنظیم کنید

درخواست مالک و یا وکیل قانونی او می بایست، درخواست خود مبنی بر ارائه اقدامات مقدماتی انتقال سند را پیش از انجام هرگونه عقدی در سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه کند

در صورتی که این درخواست را ندهید انتقال سند و به نام زدن ان با تاخیر مواجه خواهد شد.

بر اساس تجربه ما و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی حتما این کار را انجام دهید.

سیستم تاپوتاکاس چیست؟

سیستم تاپوتاکاس با همکاری بانک های ترکیه و دفاتر اسناد رسمی آن راه اندازی شده است و هدف آن فراهم کردن یک قرارداد امن برای کاربر است. چرا که افراد سودجو در این زمینه بسیارند و بعضی خریداران ایرانی نگرانند که بعد از خرید، خانه به نام آن ها زده نشود. سیستم تاپوتاکاس کمک میکند که فرد با خیال جمع و راحت، بتواند در ترکیه ملک بخرد و خانه خود را به اسم خود دریافت کند. این سیستم بین خریدار و فروشنده واسط میشود.

شما بعد از انتخاب یک خانه، مبلغ آن را به سیستم تاپوتاکاس واریز میکنید و در حقیقت آنجا امانت میگذارید. بعد از اینکه فروشنده خانه را به نام شما ثبت کرد، مبلغ خانه به او داده میشود. اگر فروشنده زیر حرفش بزند وسند را به نام شما نزند، خب طبیعی است که مبلغی هم به او داده نمیشود. این سامانه جلوی بسیاری از کلاهبرداری ها را گرفته و خیال خریدار را راحت کرده است. ضمن اینکه انتقال پول از خارج از کشور ایران، مقداری دارای قوانین است و مشکلات خاص خودش را دارد که با این سیستم تاپوتاکاس مشکل حل شده است.

البته سیستم تاپوتاکاس به تازگی دچار مشکلاتی شده است.

که به جای آن میتوانید ار سرویس بانک های ترکیه به جای تاپوکاس استفاده کنید.

توصیه ما این است قبل از انتقال وجه خود حتما یک حساب بانکی در ترکیه باز کنید

از واریز وجه به حساب افراد دیگر اکیدا خودداری کنید.

مدارک لازم برای انتقال سند

قاعدتا پاسپورت و مدارک شناسایی طرفین به همراه سند خانه الزامی است.

اما باید مجوز پایان کار شهرداری و تسوبه بدهی های مالیاتی نیز انجام شود

اما یک مشکلی که اینجا این است که بدهی های بانکی ملک در فرآیند خرید و فروش خانه در ترکیه تسویه نمی شود.

متاسفانه افراد زیادی از این طریق ضررهای غیر قابل جبرانی کرده اند.

یعنی شما ملک را می خرید و پس از مدتی از بانک برای شما احضاریه می آید!

و اگر طلب بانک پرداخت نشود خانه مصادره می شود.

به همین دلیل است باید نهایت دقت در خرید خانه را انجام دهید.

مطابق باقانون اگر خریدار یا فروشنده به زبان ترکی مسلط نباشند حتما حضور یک مترجم هنگام معامله ضروری است.

برای خرید ملک هایی که پس از خرید برای دریافت شهروندی ترکیه میخواهید اقدام کنید نیازمند حتما وکیل می باشید.

استعلام بدهی ملک برای انتقال سند

شما قبل از خرید می توانید یک سری استعلام های مربوط به ملک را انجام دهید

حتما بدهی های مالیاتی و شهرداری که قابل استعلام هستند را انجام دهید.

اگر یکی از دفاتر درخواست خرید خانه توسط متقاضی خارجی را رد کرد، متقاضی می تواند از طریق اداره و یا سرپرستی منطقه به طرح درخواست مجدد اقدام نماید

تا زمانی که از بدهی های ملک مطمئن نشدید هرگز معامله را انجام ندهید.

بسیاری از افراد سودجو دنبال افراد خارجی و کم اطلاعات هستند.

جالب این است که اگر شما معامله را انجام دهید پس از ان حق هیچ گونه اعتراضی در خصوص بدهی های ملک را نخواهید داشت!

مدارک لازم خرید ملک در ترکیه برای اتباع خارجی

اتباع خارجی که قصد خرید ملک در ترکیه را دارند باید درخواست انتقال مالکیت خود را بهمراه صاحب فعلی ملک و یا نماینده‌ی او از پیش در اداره‌ی ثبت اسناد ترکیه ثبت کنند. در روز مقرر باید با همراه مدارکی که در ادامه فهرست می‌کنیم در محل اداره‌ی ثبت اسناد حضور پیدا کنند. نحوه‌ی رسیدگی به امور در این اداره بر اساس شماره‌دهی است(مانند بانک)، پس توصیه می‌شود که در ساعات اولیه‌ی روز با در دست داشتن مدارک زیر بعنوان خریدار ملک به اداره مراجعه کنید:

 

 •     سند ملک و مستغلات و یا برگه‌ای حاوی آدرس کامل و کدپستی آن(معتبر).
 •     اصل مدرک شناسایی یا پاسپورت بهمراه ترجمه‌ی آن.
 •     دریافت و بهمراه داشتن برگه‌ای با عنوان ارزش ملک با نرخ روز از شهرداری مربوطه.
 •     برگه‌ی‌ سیاست نامه‌ی بیمه‌ی اجباری در برابر حوادث برای املاک مسکونی و اداری.
 •     ۲ قطعه عکس مربوط به حداکثر ۶ ماه اخیر برای خریدار و ۱ قطعه برای فروشنده در ابعاد ۶در۴٫
 •     حضور مترجم رسمی و مورد تایید برای طرف قراردادی که به زبان ترکی مسلط نیست.
 •     اصل و یا کپی برابر اصل مورد تایید بهمراه ترجمه از وکالت نامه هایی که در خارج ترکیه تنظیم شده اند.
 •     مدرک مربوط به اذن اقامت از اداره ی مربوطه.

اتباع خارجی بعد از خرید ملک می توانند بامراجعه ی حضوری نسبت به دریافت وام اقدام کنند. البته می‌توانید این مسئولیت را به یک وکیل مجرب دارای وکالت نامه نیز محول کنید.در زمان انتقال مالکیت هزینه‌هایی از جمله کمیسیون بنگاه، مالیات بر سرمایه و حق خدمات اداره‌ی ثبت اسناد باید پرداخت شود.

مدت زمان لازم برای انتقال سند

شما پس از مراجعه به اداره تاپو حدود۳ روز کاری زمان برای استعلام ها و طی کردن فرآیند انتقال تاپو یا سند ملک نیاز خواهید داشت.

گاهی این زمان به ۵ روز نیز کشیده میشود.

نکات مهم سند زدن

هنگام تنظیم قرارداد یک کپی از سند را مطالبه و با دقت مطالعه کنید. .

تا آپارتمانی را نپسندیدید هیچ پولی پرداخت نکنید.پرداخت وجه به هر عنوان قبل از تایید آپارتمان اشتباه است.

بیشتر از ده تا پانزده درصد بیعانه پرداخت نکنید و مابقی را روز انتقال سند پرداخت کنید. .

مطمئن شوید در ساختمانی که آپارتمان مد نظر شما هست حتما یک خارجی یک واحد قبلا خریداری کرده باشد. .

به نشانی، طبقه و شماره واحد که در سند است دقت کنید که با آپارتمان مد نظر شما مطابقت داشته باشد.

مطمئن شوید آپارتمان بدهی به دولت، بانک ، شرکتها نداشته باشد و اصطلاحا تمیز باشد( بخشی از این کار از طریق مراجعه به شهرداری و ارائه کپی سند قابل انجام است، بهتر است حتما از آژانسی که آپارتمان را معرفی کرده و طرف قرارداد شماست این را بخواهید).

اگر زبان ترکی‌شما خوب نیست روز تنظیم سند حضور یک مترجم رسمی الزامی است که حتما از ایشان راجع به کم و کیف سند سوال بپرسید.

ترجیحا آپارتمانی را بخرید که هم از اعیان هم از عرصه سهم ببرید. کات مولکیتی یعنی آپارتمان قدر السهم از زمین دارد و کات ایرتیفاکی یعنی آپارتمان فقط از اعیان سهم دارد.

در صورت داشتن سوال میتوانید در بخش نظرات بپرسید تا آن را جواب دهیم.

سوالات متداول

۱.آیا با خرید خانه می توان اقامت ترکیه را دریافت کرد؟

در سال ۲۰۲۲ حداقل قیمتی تعیین شده برای گرفتن اقامت ترکیه با خرید خانه در شهر های بزرگ مبلغ ۷۵هزار دلار آمریکا و در شهر های کوچک مبلغ ۵۰هزار دلار آمریکا می باشد.

۲. شهروندی ترکیه با خرید ملک چگونه است؟

برای دریافت شهروندی حداقل مبلغ خانه باید ۴۰۰ هزار دلار باشد و در سند نیز باید قید شود

به این مقاله امتیاز دهید

با کلیک بر روی ستاره ها به این مقاله امتیاز دهید

۴.۴/۵